Dossier onderwijs

De meeste kinderen en jongeren in Nederland gaan met plezier naar school. Een deel heeft echter problemen in het onderwijs.

Er zijn kinderen en jongeren die geen toegang hebben tot (passend) onderwijs. Het gaat dan vaak om leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Soms kan dit leiden tot de zogeheten thuiszitters: kinderen die – om wat voor reden dan ook – niet naar school gaan. Dit dossier gaat over het recht van kinderen op onderwijs.

Onderwijs en kinderrechten

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Volgens het Kinderrechtenverdrag moet de overheid het basisonderwijs verplichten en voor iedereen gratis beschikbaar stellen. Ook dient de overheid de ontwikkeling van verschillende vormen van voortgezet onderwijs aan te moedigen en toegankelijk te maken voor alle kinderen. Het hoger onderwijs moet volgens het verdrag toegankelijk zijn voor kinderen die daar de capaciteiten voor hebben.

Recht op onderwijs betekent dat er passend onderwijs beschikbaar moet zijn. Dat wil zeggen: onderwijs, dat aansluit op de capaciteiten van een kind en waarbij aandacht is voor zowel de cognitieve ontwikkeling als de ontplooiing van andere talenten. Uitgangspunt daarbij is klassikaal en inclusief onderwijs, voor iedereen, ook voor kinderen met een beperking. 

De Kinderombudsman en onderwijs

  • Rapport 'werkt passend onderwijs' d.d. 8-9-2015
  • Rapport 'van leerplicht naar leerrecht' d.d. 16-05-2013
  • Plan van aanpak tegen pesten i.s.m. ministerie van OCW