Veel gestelde vragen over het onderwijs

De Kinderombudsman ontvangt veel vragen over (passend) onderwijs. De meest gestelde vragen en de antwoorden hierop vindt u op deze pagina.

Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs houdt in dat de school voor een passende onderwijsplek moet zorgen als een ouder een kind bij een school aanmeldt. Voorheen moesten ouders langs de scholen voor een plek, nu moet de school dat dus eigenlijk regelen, samen met het samenwerkingsverband. Oftewel: de scholen en samenwerkingsverbanden hebben een zorgplicht gekregen. 

Mijn kind zit thuis. Wat kan ik doen?

Zorg ervoor dat uw kind formeel is aangemeld bij de school. Dat kan via een aanmeldformulier, telefonisch aanmelden is niet voldoende.  
Komt u er niet uit met school, neem dan contact op met het samenwerkingsverband. Contactgegevens vindt u in de schoolgids.
Meld het thuiszitten bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente. Die kan samen met kinderen en ouders in gesprek gaan met de school en de school ook wijzen op de verplichtingen uit de zorgplicht.

Als u er met de school en het samenwerkingsverband niet uitkomt, neem dan contact op met de onderwijsconsulent. Als zij geen hulp kunnen bieden, dan kunt u contact opnemen met de Kinderombudsman.

Waar kan ik terecht met mijn klacht?

Klachten over het niet toelaten van kinderen, verwijderen of het vast/bijstellen van het ontwikkelingsperspectief kunt u voorleggen aan Geschillencommissie Passend Onderwijs 

Andere klachten over de school kunt u voorleggen aan de klachtencommissie waar de school bij aangesloten is. Informatie daarover vindt u in de schoolgids.

Wat heeft de Kinderombudsman onderzocht over passend onderwijs?

De Kinderombudsman heeft onderzocht wat de ervaringen met passend onderwijs zijn in het eerste jaar: wat gaat er goed, wat kan beter? Hij heeft hiervoor veel gesprekken gevoerd met professionals. Ook heeft hij klachten en signalen van kinderen en hun ouders geanalyseerd. 

Wat is de conclusie van het rapport?

Passend onderwijs werkt nog niet optimaal. Dat komt doordat er knelpunten zitten in het onderwijssysteem en doordat scholen en samenwerkingsverbanden de zorgplicht nog niet goed invullen.  De volledige conclusies en aanbevelingen kunt u lezen in het rapport.

Wat gaat de Kinderombudsman nu doen?

De Kinderombudsman geeft aanbevelingen voor de staatssecretaris van OCW om de knelpunten in het systeem aan te pakken. Daarnaast geeft hij een handreiking voor de dagelijkse praktijk om scholen, samenwerkingsverbanden en ouders handvatten te geven voor de invulling van de zorgplicht. De Kinderombudsman zal volgen wat er met zijn aanbevelingen en handreiking gebeurt en of passend onderwijs straks beter werkt.