Politie en justitie: veel gestelde vragen

De Kinderombudsman ontvangt regelmatig vragen over kinderen en jongeren, die in aanraking komen met politie en justitie. Wellicht heeft u ook een vraag. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en de antwoorden. 

Kan ik met mijn klacht terecht bij de Kinderombudsman?

De Kinderombudsman is een tweedelijnsklachteninstantie. Dit betekent dat u eerst een klacht moet indienen bij de instantie waar u een klacht over heeft. Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht, en het gaat over kinderrechten, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Kinderombudsman.

Hebben minderjarigen recht op een advocaat?

Ja. Op grond van het Kinderrechtenverdrag en uitspraken van het Europese Hof van de Rechten van de Mens heeft een minderjarige altijd recht op rechtsbijstand door een advocaat, tenzij de minderjarige zelf afstand doet van de advocaat. De advocaat zou ook kosteloos moeten zijn, maar dat is in Nederland nog niet altijd zo geregeld. De advocaat moet je kunnen spreken vóór het eerste verhoor.

Mijn zoon/dochter woont in een JJI en is ontevreden over de leefomstandigheden. Wat nu?

Jongeren in justitiele jeugdinrichtingen kunnen hun klachten bespreken met de maandcommissaris en daarna voorleggen aan de Commissie van Toezicht. Als jongeren het niet eens zijn met het oordeel van de commissie, dan kunnen ze in hoger beroep bij de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Als de RSJ bevoegd is, kan de Kinderombudsman de klacht niet in behandeling nemen. Maar zaken waarover de RSJ niet bevoegd is, kunnen wel voorgelegd worden aan de Kinderombudsman.
Verder heeft iedere JJI  een Jongerenraad. Daarin kunnen klachten besproken worden die bijvoorbeeld de hele groep treffen. Bijvoorbeeld over hoe de groep er uit ziet.

Mijn kind zit in een politiecel. Mag ik hem bezoeken?

Ja. En in principe moet dat zonder fysieke beperkingen mogelijk zijn, dus geen glaswand er tussen. Alleen als er zorgen zijn over de veiligheid mogen er voorzorgsmaatregelen worden genomen. Wel kan het zijn dat u en uw kind voor en na het bezoek worden gefouilleerd.