Veel gestelde vragen over gezondheidszorg

De Kinderombudsman ontvangt regelmatig vragen over kinderen en gezondheidszorg. Hieronder vindt u een overzicht van veel gestelde vragen en de antwoorden hierop.

Wat doet de Kinderombudsman om op het gebied van gezondheidszorg?

De Kinderombudsman kan onderzoek doen naar schendingen van kinderrechten door instanties in de zorg. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het zorgkantoor of de AWBZ-instelling waar uw kind verblijft. In alle gevallen geldt: u moet eerst zelf een klacht indienen bij de instantie waar u een klacht over heeft. Als u het niet eens bent met de afhandeling van de klacht, dan kunt u die voorleggen aan de Kinderombudsman. De Kinderombudsman bekijkt dan of er onderzoek mogelijk is naar de schending van kinderrechten.

Waar kan ik terecht met een klacht over de AWBZ-instelling?

Bespreek uw klacht met de vertrouwenspersoon. Ook kunt u uw klacht indienen bij de klachtencommissie. Zorgbelang kan u daarbij helpen.

Waar kan ik terecht met eenklacht over de medische behandeling van mijn kind?

U kunt uw klacht indienen bij  de klachtencommissie of geschillencommissie. De uitspraak is niet bindend. Hierna kan de klacht worden voorgelegd aan de Kinderombudsman. De Kinderombudsman kan zich overigens niet uitlaten over de vraag of een behandeling de juiste was of niet. De Kinderombudsman is immers geen dokter. De Kinderombudsman kan eventueel onderzoeken of de kinderrechten zijn geborgd en gerespecteerd.
U kunt ook naar de civiele rechter als er sprake is van een fout. Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechtbank kunt daar tegen in hoger beroep. Hierna kan de klacht niet meer worden voorgelegd aan de Kinderombudsman.
U kunt uw klacht ook voorleggen aan het regionaal tuchtcollege. Hierna kan de klacht nog worden voorgelegd aan het Centraal Tuchtcollege. De uitspraken zijn bindend. Daarna kan de klacht niet meer worden voorgelegd aan de Kinderombudsman. Een beslissing van een tuchtcollege geldt als een rechterlijke beslissing.
Tot slot kunt u uw klacht ook melden bij de Inspectie van de Gezondheidszorg. Die kan naar aanleiding van (verschillende) klachten onderzoek doen.

Waar kan ik terecht met een klacht over de vergoeding van een medische behandeling van mijn kind?

Stichting ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen bemiddelen en beoordelen klachten. Dit kan o.a. gaan over het wel of niet vergoeden van bepaalde behandelingen. Meer informatie vindt u op De overheid bepaalt jaarlijks welke zorg wel en niet wordt gedekt door de basisverzekering. De Kinderombudsman kan daar geen directe invloed op uitoefenen, maar ontvangt wel graag signalen over eventuele leemtes.

Ik heb een klacht over een AWBZ-indicatie van het CIZ?

Hier kunt u bezwaar tegen maken en daarna in beroep bij de rechter. Hetzelfde geldt voor een AWBZ-indicatie van jeugdzorg.

Niemand weet welke zorg mijn kind nodig heeft?

Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) kan adviseren als niet duidelijk is welke zorg een kind nodig heeft. Het CCE is er voor mensen die langdurig complexe zorg nodig hebben en in een uitzichtloze situatie terecht dreigen te komen. Er is dan vaak sprake van probleemgedrag. Het CCE heeft een uitgebreid netwerk van deskundigen die zorgverleners advies op maat bieden en die kunnen adviseren over de uitvoering ervan. Iedereen kan het CCE benaderen. Meer informatie staat op hun website.

De AWBZ-indicatie is afgegeven, maar niemand die de zorg daadwerkelijk regelt. Wat nu?

Het zorgkantoor is degene die verantwoordelijk is voor het invulling geven aan een AWBZ-indicatie, hetzij van het CIZ, hetzij van Bureau Jeugdzorg. Als dus duidelijk is welke zorg er nodig is, dan moet het zorgkantoor aan de slag om die zorg te organiseren. Doet het Zorgkantoor dat niet, dan kan daarover een klacht worden ingediend. Wordt die niet naar wens opgepakt en het gaat om zorg voor een minderjarige, dan kan de klacht daarna voorgelegd worden aan de Kinderombudsman.

Mijn ex stemt er niet mee in dat ons kind psychologische of medische hulp krijgt. Wat nu?

Zolang beide ouders het gezag hebben, moeten ze allebei instemmen met medische hulp of een andere behandeling. Praat er dus over en probeer alsnog gezamenlijk tot een besluit te komen. Als de hulp noodzakelijk is en één of beide ouders weigeren die, dan kan er vervangende toestemming gevraagd worden via de rechter.