Veelgestelde vragen over standpunt Zwarte Piet

De Kinderombudsman heeft op vrijdag 30 september zijn standpunt geformuleerd over Zwarte Piet.

Wat vindt de Kinderombudsman van Zwarte Piet?

De Kinderombudsman vindt dat de figuur van Zwarte Piet om aanpassing vraagt. Het is in het belang van kinderen om op te groeien in een omgeving die veilig en respectvol is en waar geen discriminatie, uitsluiting of pesten wordt ervaren. De Kinderombudsman constateert dat Zwarte Piet wel tot discriminatie, uitsluiting en pesten kan leiden. Vandaar dat de Kinderombudsman zegt: pas Zwarte Piet aan zodat alle kinderen zich veilig en goed voelen bij dit feest.

Waarom doet de Kinderombudsman deze uitspraak?

De Kinderombudsman is de afgelopen maanden door verschillende burgers benaderd met klachten over de figuur van Zwarte Piet en gevraagd daarover een uitspraak te doen. Zwarte Piet wordt volgens deze mensen–veelal ouders - door hun kinderen als kwetsend ervaren.

Waarop baseert de Kinderombudsman zijn standpunt?

De Kinderombudsman toetst aan het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties, waarin onder andere staat dat kinderen recht hebben op gelijke behandeling en op bescherming tegen discriminatie. Ook staat in dit verdrag dat belangen van het kind voorop moet staan bij alle maatregelen die voor hen belangrijk zijn. De Kinderombudsman heeft voor dit standpunt ook met kinderen gesproken.

Hoe moet Zwarte Piet er volgens de Kinderombudsman uit zien?

De Kinderombudsman geeft geen concrete voorschriften. Waar het de Kinderombudsman om gaat is dat kinderen mogen  meepraten over hoe Piet eruit komt te zien.  En dat er een feest komt waar alle kinderen zich goed en veilig bij voelen.

Wat is de rol van volwassenen in de Pietenkwestie?

De discussie over Zwarte Piet wordt met name gevoerd door volwassenen. Mensen die tegen Zwarte Piet zijn en voorstanders van Zwarte Piet komen in die discussie vaak tegenover elkaar te staan. Kinderen krijgen dat ook mee.  De Kinderombudsman vraagt aan volwassenen en in het bijzonder aan ouders om het goede voorbeeld te geven.  Niet door kinderen mee te trekken in een gepolariseerde discussie, maar door zich actief in te zetten, het liefst samen met scholen, om samen met kinderen zelf opnieuw vorm te geven aan Zwarte Piet.

Wat is de rol van scholen in de Pietenkwestie?

De Kinderombudsman ziet een belangrijke rol voor scholen in deze discussie. Het recht dat kinderen hebben op onderwijs houdt behalve kennisoverdracht ook in dat kinderen worden voorbereid op een leven in de samenleving waarin zij respect hebben voor anderen en voor mensenrechten. Juist op scholen is het een kans om ouders en kinderen op een constructieve manier te betrekken bij de aanpassing van Zwarte Piet. De rol van kinderen hierin is dat zij hierover mee moeten kunnen praten. Zoals neergelegd in artikel 12 IVRK, moeten kinderen gehoord worden over hun ervaring met en mening over Zwarte Piet.