1 op de 5 Europese kinderen onevenredig hard getroffen door crisis en bezuinigingen

12 mrt 2015

Kinderombudsman Marc Dullaert uit vandaag tijdens de VN Mensenrechtenraad stevige kritiek op Europa vanwege haar gebrekkige aanpak voor kinderen in armoede. Ruim 19 miljoen kinderen in Europa worden bedreigd door armoede als gevolg van de economische crisis en de bezuinigingen. Hierdoor staan in veel Europese landen de kinderrechten onder druk. Marc Dullaert: “Ook al moeten landen bezuinigen, dan mag dat niet ten koste gaan van de kinderen. Zij zijn ons kapitaal van de toekomst.”

Marc Dullaert spreekt vandaag voor de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in Genève. Hij spreekt hier voor het eerst namens het netwerk van Europese Kinderombudsmannen (ENOC), waarvan hij met ingang van 1 oktober 2015 voorzitter wordt. De Kinderombudsman spreekt hier zijn zorgen uit over het stijgende aantal kinderen dat wordt bedreigd door armoede.  Ook het parlement van de Raad van Europa is geschokt door het toenemend aantal signalen uit verschillende Europese landen over bijvoorbeeld ondervoede kinderen, de terugkeer van kinderarbeid en verminderde deelname van kinderen aan het voortgezet onderwijs.

De kinderombudsmannen zijn van mening dat landen meer moeten investeren in kinderen. Volgens het Kinderrechtenverdrag, dat alle landen van Europa hebben ondertekend, zijn overheden verplicht alle nodige maatregelen te nemen om de rechten van kinderen te realiseren. “Kinderen mogen niet de dupe worden van dalende budgetten. Ook niet in tijden van crisis,” aldus Dullaert.

Kinderbudget

De Europese kinderombudsmannen vinden dat kinderen tijdens een crisis juist extra aandacht verdienen.Overheden moeten actief aan de slag gaan met de rechten van kinderen. De ombudsmannen adviseren om budget te reserveren specifiek voor kinderen en jongeren, zowel nationaal als lokaal. Er moet een speciaal geoormerkt kinderbudget komen. “Kinderen hebben het recht op onze hulp en gerichte investeringen,“ aldus Dullaert: “Voor overheden is dit een kwestie van prioriteiten stellen, politieke wil en visie.” 

Rol Europese Commissie en IMF

De Europese kinderombudsmannen zijn kritisch op de Europese Commissie en het IMF. Zij hebben een belangrijke kans gemist bij de onderhandelingen over steunmaatregelen en noodhulp. Van al deze maatregelen is niet bekeken wat de effecten op kinderen zijn. Er is geen kindertoets of zogenoemde child-rights impact assessment uitgevoerd.Tot slot bevelen de Europese ombudsmannen aan dat opvolger van de EU Agenda on the Rights of the Child die vastgesteld wordt in  2015 zich expliciet richt op kinderen in armoede en op de effecten van de economische crises en bezuinigingen op het leven en de kansen van kinderen in Europa.

ENOC

ENOC is een koepel van 41 kinderombudsmannen uit 33 verschillende landen Het gaat om 23 van de EU-lidstaten en 10 landen die niet lid zijn van de EU, maar wel van de Raad van Europa. Voor meer informatie kijk op: www.enoc.eu