Kinderombudsman blij met afspraken over pesten in onderwijs

3 okt 2014

Staatssecretaris Dekker (OCW) en de sectorraden PO-Raad en VO-raad hebben afspraken gemaakt over een gezamenlijke aanpak van pesten in en rond het onderwijs. De Kinderombudsman is blij met deze afspraken, die een vervolgstap zijn op de Aanpak van pesten die Sander Dekker en Marc Dullaert samen hebben ingezet.

Op 25 maart 2013 stuurde de staatssecretaris, mede namens Kinderombudsman, het plan van aanpak tegen pesten aan de Tweede Kamer. Het plan bevat drie lijnen. In de eerste plaats aan iedereen binnen en buiten het onderwijs duidelijk te maken dat pesten door en van kinderen onacceptabel is. Vervolgstap is leraren en ouders beter in staat te stellen pesten aan te pakken. En ook wordt een einde gemaakt aan de vrijblijvendheid om pesten tegen te gaan.

Meer mogelijkheden

De inspectie krijgt meer mogelijkheden om toezicht uit te oefenen en te handhaven. Deze maatregelen zijn erop gericht om een norm te stellen tegen pesten en alle betrokkenen vanuit hun eigen rol bij te laten bijdragen aan een sociaal veilige school voor alle leerlingen.

“De aanpak is noodzakelijk om dat op dit moment één op de tien kinderen in het basisonderwijs structureel gepest wordt en uit de veiligheidsmonitor van het voortgezet onderwijs blijkt dat circa één op de vijf kinderen in met fysiek geweld ten maken heeft. Deze cijfers zijn te hoog en moeten significant dalen”, aldus Marc Dullaert.

Vanaf nu rollen de sectorraden het actieplan ‘sociale veiligheid op school’ uit en ondersteunen zo de scholen bij het creëren van een sociaal veilige omgeving voor leerlingen. Daarnaast worden de onderwijswetten gewijzigd. In deze wetten wordt de verantwoordelijkheid van scholen op het vlak van sociale veiligheid expliciet vastgelegd.

De verplichting om een methode te kiezen die bewezen effectief is vervalt, mits scholen kunnen aantonen dat hun aanpak werkt en kinderen er baat bij hebben. Scholen gaan ook zorgen voor een aanspreekpunt binnen de school voor leerlingen en ouders bij pestsituaties. Het is de bedoeling dat de nieuwe afspraken met ingang van het schooljaar 2015-2016 in werking treden.

Marc Dullaert wil dat pesten op alle scholen effectief wordt aangepakt. Het is uiteindelijk het resultaat dat telt. De afspraken die nu gemaakt zijn leggen daarvoor de basis. De Kinderombudsman blijft de ingezette aanpak monitoren. Uit de monitoring door de scholen en de Inspectie van het Onderwijs zal moeten blijken dat de sociale veiligheid op scholen daadwerkelijk groeit en het aantal gepeste kinderen daalt.