Rapport n.a.v. klacht over politie en RvdK

3 feb 2014

De moeder van Emma heeft twee klachten ingediend bij de Kinderombudsman: over de politie eenheid Oost-Nederland en over de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) regio Gelderland. Emma was 4 en 5 jaar in de tijd dat de politie en de Raad betrokken waren.

De moeder van Emma heeft aangifte gedaan van seksueel misbruik van Emma door de vader van Emma. Ze is het er niet mee eens dat de politie Emma niet heeft gehoord naar aanleiding van haar aangifte. Ze vindt dat haar dochter er recht op heeft om gehoord te worden en dat dat ook in het belang is van het recht van Emma op veiligheid. Daarnaast is de moeder van Emma het niet eens met de manier waarop de RvdK onderzoek heeft gedaan naar de mogelijkheden van omgang tussen Emma en haar vader. De Raad zou onvoldoende onderzoek hebben gedaan naar de vermoedens van seksueel misbruik en de veiligheid van Emma.

Recht om gehoord te worden

De Kinderombudsman vindt de klacht over de politie niet terecht: kinderen hebben het recht om gehoord te worden, maar niet ten koste van alles. Soms is het te belastend voor een kind om gehoord te worden. In dit geval is er eerst een voorbereidingsgesprek geweest om te kijken of Emma wel gehoord kan en moest worden. De ervaren zedenrechercheur die dat voorbereidingsgesprek deed, heeft naar aanleiding van dat gesprek geconcludeerd dat een gehoor niet goed zou zijn. De Kinderombudsman is van oordeel dat de politie dit in de gegeven omstandigheden heeft kunnen besluiten en dat daarmee niet in strijd met het Kinderrechtenverdrag is gehandeld. Wel had de moeder van Emma beter geïnformeerd moeten worden over de status van het voorbereidingsgesprek. De politie heeft al laten weten daar in het vervolg meer aandacht aan te zullen besteden.

De Kinderombudsman acht de klacht over de Raad wel gegrond. Het onderzoek van de Raad was bepalend voor de vraag of er wel of geen omgang moest komen tussen Emma en haar vader. Daarbij dient de Raad zich binnen het redelijke, tot het uiterste in te spannen om alle feiten en omstandigheden te achterhalen, voor zover die van doorslaggevend belang zijn voor het maken van de zorgvuldige inschatting van de veiligheid en ontwikkeling van een kind. De Kinderombudsman is van oordeel dat de Raad hierin is tekortgeschoten nu het geen nader onderzoek heeft gedaan en de aanbeveling van een therapeut om een specialist in te schakelen naast zich neer heeft gelegd.

Lees het rapport van de Kinderombudsman