De ombudsmannen verzoeken de betrokken ministeries van Justitie & Veiligheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Sociale Zaken en Werkgelegenheid de aanbevelingen bij hun besluiten te betrekken voor een betere begeleiding en opvang voor deze groep kwetsbare jongeren.

Aanbevelingen

De belangrijkste aanbevelingen zijn specifiek gericht op de overgang van amv's naar meerderjarigheid (18-/18+):

  • Verleng de begeleiding en opvang aan amv's tot 21 jaar, tenzij de amv aangeeft hier geen gebruik van te willen maken, zoals ook geregeld is voor andere kwetsbare jongeren;
  • Zorg voor continuïteit in de begeleiding na 18 jaar;
  • Wijs één ministerie aan als portefeuillehouder namens de Rijksoverheid voor de zorg aan amv's. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ligt daarbij voor de hand, omdat dit ministerie verantwoordelijk is voor de zorg aan kwetsbare jongvolwassenen.

Het onderzoek van de ombudsmannen bevindt zich in de afrondende fase. Het rapport wordt begin 2022 gepubliceerd.

Lees de brief met aanbevelingen over opvang amv’s