Rapport: Onderzoek klachtafhandeling door Klachtencommissie Christelijk Onderwijs

De ouders van 9-jarige tweeling Elias en Jelle vinden dat de school hun zoons niet goed ondersteund. De klachtencommissie oordeelt dat hun klachten hierover niet terecht zijn. De ouders zijn het niet eens met dit oordeel en stappen naar de Kinderombudsman.
PDF, 652.67 KB

Rapportbrief: Soufian

De Kinderombudsman doet onderzoek naar een aantal klachten van Soufian en zijn advocaat. Een van de klachten is dat de hoormedewerker van de IND bij het gehoor onvoldoende rekening heeft gehouden met de mogelijkheid dat Soufian getraumatiseerd was.

PDF, 170.98 KB

Jaarverslag 2018: hulp aan kwetsbare kinderen schiet tekort

Kinderen in Nederland die het hardst hulp nodig hebben, krijgen deze hulp vaak niet of te laat. Een belangrijke verklaring is dat er vaak geen goede belangenafweging wordt gemaakt bij beslissingen die gevolgen hebben voor kinderen. Dat schrijft Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in het gezamenlijke jaarverslag van de Kinderombudsman, de Nationale ombudsman en de Veteranenombudsman.

PDF, 3.36 MB

Zorgenbrief: Jeugdhulp

Er is te weinig samenhang in de hulp aan jeugd. Zo kan het dat kwetsbare kinderen, ondanks alle inspanningen, niet de hulp krijgen die zij nodig hebben. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer maakt zich grote zorgen  roept minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op om te komen tot een overkoepelende visie die als basis moet dienen voor alle hulp aan kinderen in Nederland.

PDF, 247.87 KB

Position Paper: rondetafelgesprek over de mentale versterking van Groningen

Het ontbreekt nog steeds aan een integrale visie op wat het betekent voor kinderen en jongeren om op te groeien in het aardbevingsgebied in Groningen. Dit stelt de Kinderombudsman in een position paper, die wordt besproken tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de mentale versterking van Groningen.

PDF, 302.08 KB

Rapport: Hoor je mij wel?

Kinderen en jongeren die opgroeien met een vader of moeder die problemen heeft, willen dat er sneller wordt ingegrepen als het thuis niet goed gaat. Ook willen ze dat er samen met hen gekeken wordt naar wat zij nodig hebben, zodat zij net als hun ouders hulp, informatie en ondersteuning krijgen. Dat blijkt uit het project Hoor je mij wel.

PDF, 2.42 MB

Gezamenlijke brief: Oproep aan nieuwe gemeenteraadsleden

Betrek kinderen en jongeren bij de plannen en de uitvoering van beleid in gemeenten. En zorg dat zij binnen de gemeente een vast aanspreekpunt hebben voor al hun hulpvragen. Dat schrijven Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer en tien landelijke jongerenorganisaties in een gezamenlijke brief aan de nieuwe gemeenteraadsleden in Nederland.

PDF, 197.22 KB

Jaarverslag 2017: Kinderen te lang in onzekerheid

Veel kinderen hebben te maken met grote onzekerheid in hun leven. Ook wordt het belang van kinderen nog te vaak niet meegewogen en ontbreekt het aan een integrale aanpak van de problemen waar zij mee te maken hebben. Dat schrijft Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in het eerste gezamenlijke jaarverslag van de Kinderombudsman, de Nationale ombudsman en de Veteranenombudsman, dat vandaag is aangeboden aan de Tweede Kamer.

PDF, 999.96 KB

Rapport: De gemeentelijke inzet voor preventie van kindermishandeling. Stand van zaken oktober 2017

Gemeenten hebben ten opzichte van 2014 steeds meer beleid op preventie van kindermishandeling. Toch zijn er nog steeds gemeenten die geen of nauwelijks preventiebeleid hebben. Ook hebben de meeste gemeenten de risicogroepen voor kindermishandeling beperkt in beeld. Er gebeurt dus meer aan preventie, maar we weten niet of het de kinderen en ouders bereikt die het nodig hebben. 

PDF, 1.15 MB

Rapport: Verkenning naar de kindvriendelijke advocatuur

De Kinderombudsman wil dat familiezaken waarbij kinderen zijn betrokken alleen mogen worden behandeld door gespecialiseerde advocaten die een kindvriendelijke werkwijze hanteren. Zo’n advocaat moet ervoor zorgen dat het kind gezien en gehoord wordt en dat ouders de belangen van hun kinderen niet uit het oog verliezen.
PDF, 2.32 MB

Rapport: De zorg waar ze recht op hebben (deelrapport 3 van 3)

Een jaar na de invoering van de jeugdwet constateert de Kinderombudsman dat de jeugdhulp nog niet op orde is. De zorgen over de deskundigheid van de wijkteams zijn niet verdwenen en ook de toegang tot de hulp en de aanbodgerichte werkwijze blijven een knelpunt. Huisartsen zijn onvoldoende geïnformeerd over het hulpaanbod, wat doorverwijzen lastig maakt. Daarnaast lijken er als gevolg van de decentralisatie extra wachtlijsten te ontstaan. Deze problemen gaan in 2016 mogelijk voor een veel grotere groep kinderen gelden.
PDF, 2.74 MB

Rapport: Ben ik in beeld?

Een onderzoek van de Kinderombudsman en Nationale ombudsman naar klachten van pleegouders over voormalig Bureau Jeugdzorg en de William Schrikker Groep over de begeleiding van het pleeggezin en reeds aanwezige pleegkinderen bij de komst van een derde pleegkind.

PDF, 1.38 MB

Kinderrechtenmonitor 2014

De Kinderrechtenmonitor laat op basis van feiten en cijfers, trends en ontwikkelingen zien hoe het met de rechten van kinderen in Nederland is gesteld. Hoewel het op hoofdlijnen goed gaat met Nederlandse kinderen, zijn er wel blijvende zorgen. De Kinderrechtenmonitor is in opdracht van de Kinderombudsman opgesteld door de Universiteit Leiden en het CBS.

PDF, 4.86 MB

Jaarverslag 2013

Ook in 2013 heeft de Kinderombudsman aandacht gevraagd voor de situatie van kinderen in Nederland. Het jaarverslag geeft u een goed overzicht van de zaken waarvoor de Kinderombudsman zich het afgelopen jaar heeft ingezet. Ook in 2014 blijven wij ons inzetten voor de rechten van het kind in Nederland.

PDF, 3.44 MB

Jaarverslag 2012

De Kinderombudsman heeft in 2012 op verschillende manieren aandacht gevraagd voor de situatie van kinderen in Nederland. Dit doet hij door het doen van onderzoek, het geven van advies en het behandelen van individuele klachten.

PDF, 310.91 KB

Kinderrechtenmonitor 2012

De Kinderrechtenmonitor laat zien hoe het gaat met kinderen die in Nederland opgroeien. Met deze monitor wordt gemeten of en hoe kinderrechten, zoals vastgelegd in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK), in Nederland worden nageleefd.

PDF, 3.27 MB

Rapport: Wachten op je toekomst

Vreemdelingenkinderen lopen psychische schade op door de lange procedures en onzekerheid waarin ze verkeren. Dit komt niet aan de orde in de procedures rond verblijfsvergunningen. Daarom pleit de Kinderombudsman voor een individuele en onafhankelijke beoordeling van kinderen op zijn of haar welzijn, inclusief schade en worteling. 

PDF, 880.44 KB

Advies: conceptwetsvoorstel adolescentenstrafrecht

De Kinderombudsman is kritisch over de verhoging van de maximale jeugddetentie van twee naar vier jaar. Het is één van de meest ingrijpende inperkingen van de rechten van een mens om diens vrijheid te benemen. Voor een kind geldt dat nog meer dan voor volwassenen. Dit schrijft de Kinderombudsman in zijn advies over het conceptwetsvoorstel adolescentenstrafrecht van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie.

PDF, 848.62 KB