Foyeto E mihó desishon pa e mucha

Tur kos tokante e plan di paso den 1 buki hèndi – vershon 2020/02 (PDF/703.64 KB)
PDF, 818.66 KB

Checklist: Desishon tokante ami

Ora otro hende tuma un desishon tokante abo, e lista akí ta yuda bo kontrolá si a tene kuenta ku tur e kosnan ku ta importante pa abo. Bo por usa e lista promé òf despues ku tuma e desishon.
PDF, 107.59 KB

Kuestionario: Kiko ta importante pa mi?

Ku e lista di pregunta aki, e Ombudsman pa mucha ta yuda bo determiná kiko ta importante pa bo. Usa e resúmen aki por ehèmpel pa un kombersashon kaminda ta tuma un desishon tokante bo. E kontestanan riba e siguiente preguntanan ta yuda bo pa konta bo relato mas kla ainda.
PDF, 107.59 KB

Ombudsagenda 2020

Ombudsagenda van de Kinderombudsman, de Nationale ombudsman en de Veteranenombudsman met de onderwerpen waar wij in 2020 extra zichtbaarheid aan geven.

PDF, 252.08 KB

Rapport: Ik ben meer dan mijn problemen

De hulp bij problemen thuis moet beter afgestemd worden op de behoeften van kinderen en zich richten op alle gebieden waarop het kind hulp nodig heeft. Dat concludeert Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer op basis van de resultaten uit het onderzoek 'Ik ben meer dan mijn problemen'. 
PDF, 906.13 KB

Brief aan minister BZK start onderzoek armoede jongeren Caribisch Nederland

Brief aan minister BZK start onderzoek armoede jongeren Caribisch Nederland
PDF, 56.3 KB

Vragenlijst: Wat vind ik belangrijk?

Door het beantwoorden van deze vragen staat alles wat voor jou belangrijk is op een rijtje. Gebruik dit overzicht bijvoorbeeld voor een gesprek waar een beslissing over jou wordt genomen.
PDF, 155.37 KB

Checklist: Beslissing over mij

Als er een beslissing over jou genomen wordt kan je met de 'Checklist: Beslissing over mij' kijken of er rekening gehouden wordt met wat voor jou belangrijk is.
PDF, 174.49 KB

Brochure Het beste besluit

Alles over het stappenplan in 1 handig boekje - versie 2019/11 (PDF/703.64 KB)
PDF, 1000.34 KB

Uitklapkaartje In 4 stappen naar het beste besluit

Print, knip, plak en check de 4 stappen zo vaak als je wilt!
PDF, 385.36 KB

Standpunt Kinderombudsman het rapport Onvoldoende beschermd van Commissie De Winter

Standpunt Kinderombudsman over het rapport 'Onvoldoende beschermd' van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg
PDF, 204.16 KB

Position paper: Kinderombudsman over rapport Onvoldoende beschermd van Commissie De Winter

Standpunt Kinderombudsman over het rapport 'Onvoldoende beschermd' van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg
PDF, 204.16 KB

Rapport: Onderzoek klachtafhandeling door Klachtencommissie Christelijk Onderwijs

De ouders van 9-jarige tweeling Elias en Jelle vinden dat de school hun zoons niet goed ondersteund. De klachtencommissie oordeelt dat hun klachten hierover niet terecht zijn. De ouders zijn het niet eens met dit oordeel en stappen naar de Kinderombudsman.
PDF, 652.67 KB

Rapport: Waar geen wil is, is geen weg

Onderzoek naar klachten over het niet plaatsen van gehoorimplantaten bij een doof meisje en de rol daarbij van het Universitair Medisch Centrum Groningen, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de IND, de DT&V en het BMA.
PDF, 954.19 KB

Zorgenbrief ontbreken pleegzorgcontract

Verkennend onderzoek naar gevolgen en oorzaken van het ontbreken van pleegzorgcontracten. De zorgenbrief is gericht aan GI's, pleegzorgaanbieders, gemeenten, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Rechtsbescherming.
PDF, 225.31 KB

Rapport leerlingenvervoer: Als de weg naar passend onderwijs niet passend is

De afgelopen jaren hebben we ruim honderd vragen en klachten over leerlingenvervoer ontvangen. Hieruit blijkt dat er bij gemeenten gebrek aan maatwerk is en praktische en financiële aspecten boven de belangen van het kind staan.
PDF, 661.03 KB

Rapport: Pleegkinderen aan het woord

Onderzoek waarin een vergelijking is gemaakt tussen de behoeften van pleegkinderen en de maatregelen uit het Actieplan Pleegzorg.
PDF, 705.18 KB

Rapportage aan het VN-Kinderrechtencomité (Engels)

Rapportage aan het VN-Kinderrechtencomité waarin de Kinderombudsman de grootste zorgpunten rond kinderrechten in Europees en Caribisch Nederland overbrengt (Engelstalige versie).

PDF, 434.05 KB

Rapportage aan het VN-Kinderrechtencomité

Rapportage aan het VN-Kinderrechtencomité waarin de Kinderombudsman de grootste zorgpunten rond kinderrechten in Europees en Caribisch Nederland overbrengt. 

PDF, 443.48 KB

Rapport: Krijg jij al zakgeld?

Opvolging van het rapport 'Mag ik mijn zakgeld?' uit 2017. Analyse van de problematiek rondom het zak- en kleedgeld voor kinderen en jongeren die onder voogdij of met een ondertoezichtstelling in een instelling verblijven.

PDF, 430.52 KB

Brief: Als het vakantiepark je (t)huis is

Brief aan het College van Burgemeester en Wethouders over rapport 'Als het vakantiepark je (t)huis is';
PDF, 161.54 KB

Rapport: 'Als het vakantiepark je (t)huis) is'

Zicht op, en zorg en zekerheid voor kinderen op vakantieparken.
PDF, 439.67 KB

Rapport: 'Hoeveel nachtjes nog?'

Het gaat nog te vaak mis bij het aanhouden en opsluiten van minderjarigen door de politie.

PDF, 1.04 MB

Rapportbrief: Soufian

De Kinderombudsman doet onderzoek naar een aantal klachten van Soufian en zijn advocaat. Een van de klachten is dat de hoormedewerker van de IND bij het gehoor onvoldoende rekening heeft gehouden met de mogelijkheid dat Soufian getraumatiseerd was.

PDF, 170.98 KB

Online Jaaroverzicht 2018

In het online jaaroverzicht staat in woord en beeld wat de Kinderombudsman in 2018 heeft gedaan voor de rechten van kinderen in Nederland.

PDF, 2.91 MB

Jaarverslag 2018: hulp aan kwetsbare kinderen schiet tekort

Kinderen in Nederland die het hardst hulp nodig hebben, krijgen deze hulp vaak niet of te laat. Een belangrijke verklaring is dat er vaak geen goede belangenafweging wordt gemaakt bij beslissingen die gevolgen hebben voor kinderen. Dat schrijft Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in het gezamenlijke jaarverslag van de Kinderombudsman, de Nationale ombudsman en de Veteranenombudsman.

PDF, 3.36 MB

Zorgenbrief: Jeugdhulp

Er is te weinig samenhang in de hulp aan jeugd. Zo kan het dat kwetsbare kinderen, ondanks alle inspanningen, niet de hulp krijgen die zij nodig hebben. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer maakt zich grote zorgen  roept minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op om te komen tot een overkoepelende visie die als basis moet dienen voor alle hulp aan kinderen in Nederland.

PDF, 247.87 KB

Rapport: Stop

Onderzoek naar het optreden van de politie, regionale eenheid Noord-Holland.

PDF, 720.8 KB

Rapport: 'Als je het ons vraagt' Kinderrechtentour 2018

De meeste kinderen in Nederland zijn positief over hun leven, maar de kloof met kinderen die opgroeien in een moeilijke situatie is groot. 

PDF, 6.25 MB

Position paper: actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen

'Zet het belang van het kind centraal in alle besluiten in de jeugdbescherming.' Hiervoor pleit Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in haar position paper over het actieplan voor verbetering van feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen. 

PDF, 307.91 KB

Rapport: Van het kastje naar de muur. Twee jaar wachten op hulp

Onderzoek naar twee klachten over het handelen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA) en de gemeente Amsterdam in het bewerkstelligen van zorg voor een minderjarige.

PDF, 792.21 KB

Rapportbrief: Onderwijs op Bonaire

Om te zorgen dat in de toekomst kinderen ook op Bonaire passend onderwijs kunnen volgen, beschrijft de Kinderombudsman in een rapportbrief aan de betrokken instanties wat is opgevallen ten aanzien van het onderwijssysteem op Bonaire.

PDF, 240.7 KB

Rapport: Veilig in de wacht

Onderzoek naar de klacht over het onvoldoende ondernemen van activiteiten door het Leger des Heils Jeugdbescherming & Jeugdreclassering tijdens de vrijheidsbeneming van een minderjarige.

PDF, 333.85 KB

Rapport: Laat mij niet zitten

Rapport naar aanleiding van een interventie door de Kinderombudsman inzake het tenuitvoerleggen van vervangende jeugddetentie bij de schadevergoedingsmaatregel.

PDF, 846.56 KB

Position Paper: rondetafelgesprek over de mentale versterking van Groningen

Het ontbreekt nog steeds aan een integrale visie op wat het betekent voor kinderen en jongeren om op te groeien in het aardbevingsgebied in Groningen. Dit stelt de Kinderombudsman in een position paper, die wordt besproken tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de mentale versterking van Groningen.

PDF, 302.08 KB

Onderzoek: Opeens weg

Een onderzoek naar het handelen van de Raad voor de Kinderbescherming bij de gedwongen teruggeleiding van een minderjarige inzake kinderontvoering. 

PDF, 656.22 KB

Rapport: Hoor je mij wel?

Kinderen en jongeren die opgroeien met een vader of moeder die problemen heeft, willen dat er sneller wordt ingegrepen als het thuis niet goed gaat. Ook willen ze dat er samen met hen gekeken wordt naar wat zij nodig hebben, zodat zij net als hun ouders hulp, informatie en ondersteuning krijgen. Dat blijkt uit het project Hoor je mij wel.

PDF, 2.42 MB

Position paper: de evaluatie van de Jeugdwet

Drie jaar na de invoering van de Jeugdwet krijgt nog niet ieder kind de zorg die het nodig heeft en verdient. Dit concludeert de Kinderombudsman in een position paper, die op verzoek van de Tweede Kamer is opgesteld. 

PDF, 354.99 KB

Position Paper: Nederlandse kinderen in kampen in Syrië

Nederlandse kinderen die vastzitten in kampen in Syrië moeten opgehaald worden. Dat schrijft de Kinderombudsman in een standpunt.

PDF, 151.23 KB

Gezamenlijke brief: Oproep aan nieuwe gemeenteraadsleden

Betrek kinderen en jongeren bij de plannen en de uitvoering van beleid in gemeenten. En zorg dat zij binnen de gemeente een vast aanspreekpunt hebben voor al hun hulpvragen. Dat schrijven Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer en tien landelijke jongerenorganisaties in een gezamenlijke brief aan de nieuwe gemeenteraadsleden in Nederland.

PDF, 197.22 KB

Jaarverslag 2017: Kinderen te lang in onzekerheid

Veel kinderen hebben te maken met grote onzekerheid in hun leven. Ook wordt het belang van kinderen nog te vaak niet meegewogen en ontbreekt het aan een integrale aanpak van de problemen waar zij mee te maken hebben. Dat schrijft Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in het eerste gezamenlijke jaarverslag van de Kinderombudsman, de Nationale ombudsman en de Veteranenombudsman, dat vandaag is aangeboden aan de Tweede Kamer.

PDF, 999.96 KB

Rapport: Minderjarige Belanghebbende?!

Een onderzoek naar een klacht over het laten ondertekenen van een financieel plan door minderjarigen en de wijze waarop met persoonsgegevens wordt omgegaan.

PDF, 401.76 KB

Handreiking: Nederlandse kinderen ontkoppeld

Handreiking onderdeel van het rapport: Nederlandse kinderen ontkoppeld. Als de verblijfsstatus van je ouders je levensstandaard bepaalt.

PDF, 356.86 KB

Rapport: 'Nederlandse kinderen ontkoppeld'

Geen warme maaltijd 's avonds, van adres naar adres zwerven of soms zelfs uit huis geplaatst worden omdat je gezin in armoede leeft. Dat is de realiteit van veel kinderen met een vader of moeder zonder verblijfsvergunning. 

PDF, 726.56 KB

Rapport: Alle kinderen kansrijk

Uit het rapport van de Kinderombudsman blijkt dat kinderen die opgroeien in armoede op alle vlakken in hun leven worden beperkt in hun ontwikkeling en het armoedebeleid onvoldoende aansluit bij wat deze kinderen echt nodig hebben.

PDF, 2.8 MB

Rapport: De gemeentelijke inzet voor preventie van kindermishandeling. Stand van zaken oktober 2017

Gemeenten hebben ten opzichte van 2014 steeds meer beleid op preventie van kindermishandeling. Toch zijn er nog steeds gemeenten die geen of nauwelijks preventiebeleid hebben. Ook hebben de meeste gemeenten de risicogroepen voor kindermishandeling beperkt in beeld. Er gebeurt dus meer aan preventie, maar we weten niet of het de kinderen en ouders bereikt die het nodig hebben. 

PDF, 1.15 MB

Rapport: Zie je mij wel?

Kinderen met een ouder in detentie.

PDF, 3.11 MB

Rapport: Vaste grond gezocht

Kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied

PDF, 1.83 MB

Rapport: Kind toch op straat

Een onderzoek naar een moeder zonder verblijfsrecht die met haar Nederlandse kind werd geweigerd in een gezinslocatie. 

PDF, 580.15 KB

Rapport: Mag ik mijn zakgeld?

Analyse van de problematiek rondom het zak- en kleedgeld voor kinderen en jongeren die onder voogdij of met een ondertoezichtstelling in een instelling verblijven.

PDF, 384.7 KB

Rapport: Het omgangshuis

Onderzoek naar Omgangshuis Noord-Holland en de positie van omgangshuizen in het algemeen. 

PDF, 629.59 KB

Rapport: Geen thuis zonder Nederlands paspoort

Een onderzoek naar de wijze waarop de Immigratie- en Naturalisatiedienst invulling geeft aan het begrip bewijsnood bij naturalisatieverzoeken van zogenoemde pardonners.

PDF, 643.16 KB

Rapport: Als je het ons vraagt

De Kinderombudsman op Kinderrechtentour in Caribisch Nederland
PDF, 2.15 MB

Standpunt: Een alternatief Kinderpardon dat recht doet aan kinderen

Het Kinderpardon doet geen recht aan de kinderen waar het om gaat en moet op de schop. Daarom presenteert de Kinderombudsman vandaag een alternatief Kinderpardon.
PDF, 256.9 KB

Rapport: In pyjama naar buiten...

Een onderzoek naar het overbrengen van een gezin met minderjarige kinderen zonder verblijfrecht naar de gesloten gezinsvoorziening te Zeist en de onverwachte verhuizing naar een nieuwe gezinslocatie. 

PDF, 398.25 KB

Rapport: Twee jaar uit het leven van Sharon

Onderzoek naar beslissingen en handelingen van LJ&R en Jarabee rond een pleegkind. 

PDF, 401.52 KB

Jaarverslag 2016

Het aantal kinderen dat contact opneemt met de Kinderombudsman is in 2016 verdubbeld.
PDF, 3.18 MB

Rapport: Verhuizen zonder afscheid

Onderzoek naar een klacht over de verhuizing van twee kinderen door de DT&V en het COA. 

PDF, 428.89 KB

Kinderrechtenmonitor 2016

De Kinderrechtenmonitor brengt in kaart welke veranderingen er zijn in wetgeving en beleid en in hoeverre voorzieningen voor kinderen voldoen aan de eisen uit het Kinderrechtenverdrag.
PDF, 1.73 MB

Rapport: Als je het ons vraagt

Kinderen en jongeren willen échte aandacht van de mensen om hen heen. Dit concludeert Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer op basis van de resultaten van de Kinderrechtentour,
PDF, 15.06 MB

Rapport: Mijn belang voorop

Ontwikkelingen in de jeugdhulp in 2016
PDF, 3.86 MB

Position Paper: Verbetering van de Meldcode Huiselijkgeweld en Kindermishandeling

PDF, 107.33 KB

standpunt Kinderombudsman: Zwarte Piet vraagt om aanpassing

De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en is daarmee in strijd met het Kinderrechtenverdrag. De Kinderombudsman stelt dat Zwarte Piet zodanig moet worden aangepast dat kinderen geen negatieve effecten meer ervaren door het Sinterklaasfeest.
PDF, 435.23 KB

Rapport: Achter slot en grendel

Een onderzoek naar de inverzekeringstelling van een minderjarige.

PDF, 871.12 KB

Rapport: Schuld zonder schuld

De Kinderombudsman heeft de afgelopen twee jaar meerdere klachten en signalen ontvangen over minderjarigen met een pgb-schuld.
PDF, 143 KB

Rapportbrief: Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

Onderzoek nav klacht over de DT&V die volgens verzoekster ten onrechte heeft voorgesteld dat zij met haar kinderen met de Nederlandse nationaliteit in een gezinslocatie kon verblijven.

PDF, 241.11 KB

Rapport: Verkenning naar de kindvriendelijke advocatuur

De Kinderombudsman wil dat familiezaken waarbij kinderen zijn betrokken alleen mogen worden behandeld door gespecialiseerde advocaten die een kindvriendelijke werkwijze hanteren. Zo’n advocaat moet ervoor zorgen dat het kind gezien en gehoord wordt en dat ouders de belangen van hun kinderen niet uit het oog verliezen.
PDF, 2.32 MB

Handreiking: Randvoorwaarden voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp

Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein (STJ/TSD, de samenwerkende jeugdinspecties) en de Kinderombudsman hebben gezamenlijk randvoorwaarden opgesteld voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp.
PDF, 185.24 KB

Rapport: De zorg waar ze recht op hebben (deelrapport 3 van 3)

Een jaar na de invoering van de jeugdwet constateert de Kinderombudsman dat de jeugdhulp nog niet op orde is. De zorgen over de deskundigheid van de wijkteams zijn niet verdwenen en ook de toegang tot de hulp en de aanbodgerichte werkwijze blijven een knelpunt. Huisartsen zijn onvoldoende geïnformeerd over het hulpaanbod, wat doorverwijzen lastig maakt. Daarnaast lijken er als gevolg van de decentralisatie extra wachtlijsten te ontstaan. Deze problemen gaan in 2016 mogelijk voor een veel grotere groep kinderen gelden.
PDF, 2.74 MB

Rapport: Wachten op je toekomst

Kinderen in de noodopvang in Nederland.
PDF, 660.12 KB

Handreiking complexe zorg

Handreiking van de Kinderombudsman met uitgangspunten voor de zorg voor kinderen met complexe problematiek en een complexe zorgvraag.

PDF, 345.47 KB

Rapport: De toegang tot school

Een onderzoek naar de communicatie met en de oplossingsgerichtheid van de gemeente en de school. 

PDF, 446.17 KB

Rapport: Neem mijn klacht serieus

Instellingen voor gesloten jeugdhulp en justitiële jeugdinrichtingen moeten de klachten van jongeren serieuzer nemen, zo blijkt uit onderzoek van de Kinderombudsman. 
PDF, 884.57 KB

Rapport: Dilemma 'uithuisplaatsing, een middel of een kwaal?'

Een onderzoek naar aanleiding van klachten over het laten voortduren van een uithuisplaatsing en het (niet) doorsturen van post door voormalig Bureau Jeugdzorg Zeeland

PDF, 553.96 KB

Rapport: Durf ik wel te vragen?

Een onderzoek naar de gang van zaken tijdens het nader gehoor door de Immigratie- en Naturalisatiedienst van een minderjarige in het kader van haar asielaanvraag

PDF, 295.96 KB

Rapport: De volgende dag was alles anders

Een onderzoek naar een klacht over de afgifte van een noodpaspoort door de Nederlandse ambassade in Suriname. 

PDF, 757.74 KB

Kinderrechtenmonitor 2015

De plaats waarin je woont, bepaalt steeds meer of je als kind toegang hebt tot je rechten. Dat stelt de Kinderombudsman in de Kinderrechtenmonitor 2015.
PDF, 5.96 MB

Brief: over aanpak radicalisering

De Kinderombudsman stuurde op 4 december jl. een brief aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarin hij zijn zorgen uit over de positie van minderjarigen in de huidige aanpak van polarisatie en radicalisering.
PDF, 137.82 KB

Standpunt Kinderombudsman: meldplicht bij vermoedens kindermishandeling

Reactie van de Kinderombudsman en Augeo Foundation op het advies ‘We missen kinderen’ van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik.
PDF, 606.38 KB

Rapport: De zorg waar ze recht op hebben (deelrapport 2 van 3)

Onderzoek naar de toegang tot en de kwaliteit van de jeugdhulp na decentralisatie. 

PDF, 2.23 MB

Rapport: Ben ik in beeld?

Een onderzoek van de Kinderombudsman en Nationale ombudsman naar klachten van pleegouders over voormalig Bureau Jeugdzorg en de William Schrikker Groep over de begeleiding van het pleeggezin en reeds aanwezige pleegkinderen bij de komst van een derde pleegkind.

PDF, 1.38 MB

Rapport: sociale veiligheid op school

Een onderzoek naar de klacht van moeder over het gebrek aan sociale veiligheid op school, pestgedrag jegens haar zoon en de AMK-melding door school terwijl het probleem juist op school lag.

PDF, 278.57 KB

Rapport: klacht over Bureau Jeugdzorg en William Schrikker Groep

Een onderzoek van de Kinderombudsman en Nationale ombudsman naar klachten van pleegouders over voormalig Bureau Jeugdzorg en de William Schhkker Groep over de begeleiding van het pleeggezin en reeds aanwezige pleegkinderen bij de komst van een derde pleegkind.

PDF, 1.38 MB

Bijlagen rapport: Aanpak van geweld tegen kinderen in Europa

PDF, 1.23 MB

Rapport: Aanpak van geweld tegen kinderen in Europa

Europese landen zijn in staat om het aantal slachtoffers van kindermishandeling met 25 procent te verminderen, mits zij bereid zijn een aantal effectief bewezen maatregelen in te voeren.
PDF, 1.62 MB

Rapport: Samenwerkinsgverband Zuid-Holland West

Een onderzoek naar klachten over het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West en de daarbij aangesloten scholen en de Gemeente Den Haag over hun rol bij het vinden van een school voor Brahim.

PDF, 385.85 KB

Handreiking: Passend Onderwijs

Handreiking voor Passend Onderwijs

PDF, 105.21 KB

Rapport: Werkt passend onderwijs?

Een jaar na de invoering van passend onderwijs zijn er nog steeds kinderen die geen passende vorm van onderwijs kunnen krijgen.
PDF, 316.72 KB

Visie op het verlengen van de kwalificatieplicht tot 21 jaar

PDF, 332.85 KB

Rapport: Klacht over BJZ Limburg

Rapport over een klacht over Bureau Jeugdzorg Limburg te Roermond. 

PDF, 740.96 KB

Rapport: Veiligheid voorop

De rol van de politie bij problemen bij de nakoming van een omgangsregeling tussen ouder(s) en kind. 

PDF, 647.26 KB

Rapport: Ik kan het (niet) zelf

Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken. 

PDF, 495.52 KB

Rapport: procesanalyse van de hulpverlening door Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant (BJZ) aan Radia

Procesanalyse van de hulpverlening aan Radia door Bureau Jeugdzorg Noord Brabant. 

PDF, 399.63 KB

Rapport: De zorg waar ze recht op hebben (deelrapport 1 van 3)

Onderzoek naar de toegang tot en de kwaliteit van de jeugdhulp na decentralisatie. 

PDF, 1.46 MB

Rapport: Een nacht in de cel

Een onderzoek naar aanleiding van een klacht over het Openbaar Ministerie te Amsterdam en aanverwante signalen

PDF, 390.07 KB

Rapport: feitelijke uithuisplaatsing

Rapport naar aanleiding van de feitelijke uithuisplaatsing van een zesjarige jongen.

PDF, 149.69 KB

Rapport: Leerplicht, samen zoeken naar een oplossing

Een onderzoek naar het optreden van een leerplichtambtenaar van de gemeente Sint Michielsgestel bij schoolverzuim van een ziek kind. 

PDF, 760.46 KB

Rapport: Tussen leerplicht en leerrecht 'zoek een maatwerkoplossing'

Een onderzoek naar de rol van leerplichtambtenaren. 

PDF, 863.92 KB

Rapport: n.a.v. een klacht over de IND

Rapport naar aanleiding van een klacht over de IND inzake gezinshereniging van Somalische moeder met haar Somalische kinderen destijds verblijvend in Jemen. 

PDF, 331.61 KB

Kinderrechtenmonitor 2014

De Kinderrechtenmonitor laat op basis van feiten en cijfers, trends en ontwikkelingen zien hoe het met de rechten van kinderen in Nederland is gesteld. Hoewel het op hoofdlijnen goed gaat met Nederlandse kinderen, zijn er wel blijvende zorgen. De Kinderrechtenmonitor is in opdracht van de Kinderombudsman opgesteld door de Universiteit Leiden en het CBS.

PDF, 4.86 MB

Rapportage van de Kinderombudsman aan het VN-Kinderrechtencomité

Nederlandse Rapportage van de Kinderombudsman aan het VN-Kinderrechtencomité. Belangrijkste zorgpunten en aanbevelingen. 

PDF, 954.49 KB

Jaarverslag 2013

Ook in 2013 heeft de Kinderombudsman aandacht gevraagd voor de situatie van kinderen in Nederland. Het jaarverslag geeft u een goed overzicht van de zaken waarvoor de Kinderombudsman zich het afgelopen jaar heeft ingezet. Ook in 2014 blijven wij ons inzetten voor de rechten van het kind in Nederland.

PDF, 3.44 MB

Rapport: Baby Guusje

Rapport naar aanleiding van een individuele klacht en verschillende signalen over een hiaat in de mogelijkheden voor hulpverlening aan kinderen met ouders met een verstandelijke beperking.

PDF, 884.9 KB

Rapport: Preventie van kindermishandeling in gemeenten

Het gemeentelijk beleid gericht op de preventie van kindermishandeling is nog onvoldoende geborgd en er worden te weinig kinderen en ouders mee bereikt. 

PDF, 4.09 MB

Rapport: Vechtende ouders, het kind in de knel

Adviesrapport over het verbeteren van de positie van kinderen in vechtscheidingen.

PDF, 587.95 KB

Handreiking: Effectief kindgericht armoedebeleid

De Kinderombudsman stelt de handreiking 'Effectief kindgericht armoedebeleid' beschikbaar voor gemeenten. Het is bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij de inrichting van hun kindpakket en te komen tot een kindgericht armoedebeleid.

PDF, 2.49 MB

Rapport: klacht over politie en RvdK

Rapport over een klacht over Raad voor de Kinderbescherming regio Gelderland en de politie eenheid Oost-Nederland.

PDF, 179.32 KB

Rapport: Is de zorg gegrond

Analyse van het feitenonderzoek aan de basis van ingrijpende jeugdzorgbeslissingen. 

PDF, 1.12 MB

Rapport: procesnanalyse van de hulpverlening aan een minderjarige

De Kinderombudsman heeft een analyse gemaakt van de hulpverlening  aan een minderjarige en vindt dat daar een aantal punten uit te leren en aan te verbeteren zijn.

PDF, 265.76 KB

Rapport: n.a.v. klacht over COA en VenJ

Rapport over een klacht over de minister van Veiligheid en Justitie te Den Haag en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers te Rijswijk.

PDF, 490.29 KB

Rapport: klacht over politie Limburg

Rapport over een klacht over de regionale politie Limburg Noord, thans eenheid Limburg. 

PDF, 250.51 KB

Kinderrechtenmonitor 2013

De Kinderrechtenmonitor laat op basis van feiten en cijfers, trends en ontwikkelingen zien hoe het met de rechten van kinderen in Nederland is gesteld. 

PDF, 5.54 MB

Rapport: In de wacht

Onderzoek naar aanleiding van klacht en signalen over het verblijf van uithuisgeplaatste kinderen in een cel bij rechtbanken en gerechtshoven.

PDF, 1.8 MB

Rapport: Kinderen in armoede in Nederland

Gemeenten moeten meer aandacht hebben voor kinderen, die opgroeien in armoede. Ze moeten meer inzetten op hulp, die direct ten goede komt aan de sociale, geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen.

PDF, 1.7 MB

Rapport: Gezinshereniging

Beleid en uitvoering 2008 - 2013

PDF, 1.36 MB

Rapport: Van leerplicht naar leerrecht

Adviesrapport over waarborging van het recht op onderwijs naar aanleiding van het onderzoek naar thuiszitters.

PDF, 1011.86 KB

Jaarverslag 2012

De Kinderombudsman heeft in 2012 op verschillende manieren aandacht gevraagd voor de situatie van kinderen in Nederland. Dit doet hij door het doen van onderzoek, het geven van advies en het behandelen van individuele klachten.

PDF, 310.91 KB

Rapport: DNA afname bij minderjarige jongeren

In dit onderzoek staat de vraag centraal of de Wet DNA-V in overeenstemming is met het IVRK en in het bijzonder de artikelen 3, 16 en 40.

PDF, 768.14 KB

Plan van aanpak tegen pesten

De Kinderombudsman heeft samen met Staatssecretaris Dekker van onderwijs een plan opgesteld om pesten aan te pakken. Kern van het plan is dat scholen bij wet worden verplicht om op effectieve wijze pesten tegen te gaan.

PDF, 176.23 KB

Rapportbrief: klacht over uithuisplaatsing

De Kinderombudsman heeft een klacht in behandeling genomen van een vader, die het niet eens is met de uithuisplaatsing van zijn dochter en het feit dat hij het gezag heeft verloren. 

PDF, 188.64 KB

Rapport: De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg.

PDF, 1012.06 KB

Advies: Concept Jeugdwet

Met de stelselwijziging in de jeugdzorg wordt de zorg en bescherming van kinderen onvoldoende geborgd en met de rechten van kinderen wordt onvoldoende rekening gehouden. 

PDF, 309.81 KB

Advies: beleid minderjarige vreemdelingen

De Kinderombudsman heeft een advies gestuurd aan minister Leers voor Immigratie, Integratie en Asiel over zijn herijking van het beleid over alleenstaande minderjarige vreemdelingen. 

PDF, 115.09 KB

Rapport: Bijzondere curator, een lot uit de loterij?

Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk.

PDF, 939.35 KB

Kinderrechtenmonitor 2012

De Kinderrechtenmonitor laat zien hoe het gaat met kinderen die in Nederland opgroeien. Met deze monitor wordt gemeten of en hoe kinderrechten, zoals vastgelegd in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK), in Nederland worden nageleefd.

PDF, 3.27 MB

Jaarverslag 2011

De Kinderombudsman publiceerde op 15 mei 2011 zijn eerste jaarverslag. Hierin legt hij verantwoording af over zijn werkzaamheden in 2011.

PDF, 1.03 MB

Rapport: Wachten op je toekomst

Vreemdelingenkinderen lopen psychische schade op door de lange procedures en onzekerheid waarin ze verkeren. Dit komt niet aan de orde in de procedures rond verblijfsvergunningen. Daarom pleit de Kinderombudsman voor een individuele en onafhankelijke beoordeling van kinderen op zijn of haar welzijn, inclusief schade en worteling. 

PDF, 880.44 KB

Advies: conceptwetsvoorstel adolescentenstrafrecht

De Kinderombudsman is kritisch over de verhoging van de maximale jeugddetentie van twee naar vier jaar. Het is één van de meest ingrijpende inperkingen van de rechten van een mens om diens vrijheid te benemen. Voor een kind geldt dat nog meer dan voor volwassenen. Dit schrijft de Kinderombudsman in zijn advies over het conceptwetsvoorstel adolescentenstrafrecht van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie.

PDF, 848.62 KB

Rapport: klacht over IND en Vreemdelingenpolitie

Rapport over een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst uit Hoofddorp en de Vreemdelingenpolitie Kennemerland. 

PDF, 250.42 KB

Rapport: Minderjarige arrestanten in politiecellen

De Kinderombudsman en de Nationale ombudsman hebben samen de klacht van een minderjarige onderzocht. 

PDF, 383.2 KB

Rapport: klacht over hoofdofficier van Justitie

Rapport betreffende klacht over hoofdofficier van Justitie te Middelburg

PDF, 411.23 KB

UPR-rapport naar de Verenigde Naties

De Kinderombudsman heeft samen met de Nationale ombudsman, Commissie Gelijke Behandeling (CGB) en het College bescherming persoonsgegevens (CBP) een rapport ingeleverd bij de Verenigde Naties (VN).

PDF, 197.81 KB

Advies: wetsvoorstel verplichte meldcode huiselijk geweld

De Algemene Commissie Jeugdzorg heeft de Kinderombudsman gevraagd om zijn zienswijze op het wetsvoorstel verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

PDF, 158.38 KB

Brief: Kindermishandeling

De Kinderombudsman heeft een collectief van organisaties gevraagd een rapport uit te brengen over de manier waarop kindermishandeling in Nederland doeltreffend kan worden aangepakt. 

PDF, 399.04 KB