een meisje aan de hand van ouders

Visie op interlandelijke adoptie

Interlandelijke adoptie mag volgens de Kinderombudsman alleen als uiterste maatregel worden ingezet en is alleen te rechtvaardigen als dit het ontwikkelingsperspectief van kinderen daadwerkelijk dient en als minder ingrijpende alternatieven om het kind te beschermen zijn onderzocht en uitgesloten.

PDF, 134.87 KB

Kennismakingsbrief Kamercommissie Financiën

De Kinderombudsman en de Nationale ombudsman geven in de brief een aantal aandachtspunten mee op het gebied van onder andere het risico van kinderarmoede door het niet toewijzen en/of terugvorderen van toeslagen. Zij roepen de Kamercommissie ook op tot intensievere samenwerking.
PDF, 78.66 KB

Analyse complexe jeugdzorg "Samen verder"

Kinderen en gezinnen met de meest complexe problemen worden op dit moment niet goed of te laat geholpen. Ondanks de inzet van betrokkenen en verbeteringen die er ook zijn, belanden deze kinderen en gezinnen nog te vaak in crisissituaties. In deze gezamenlijke analyse geven we drie speerpunten mee aan het nieuwe kabinet.
PDF, 1.2 MB

Brief van Nationale ombudsman en Kinderombudsman aan minister Koolmees Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de toeslagregeling alleenstaande ouders

Brief van Nationale ombudsman en Kinderombudsman aan minister Koolmees Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de toeslagregeling alleenstaande ouders
PDF, 150.77 KB

Ombudsagenda 2021

De Kinderombudsman en de Nationale Ombudsman richten zich in 2021 o.a. op klachtbehandeling bij GI’s en armoede in Caribisch Nederland bij alleenstaande ouders en hun kinderen. Lees nu de hele Ombudsagenda.
PDF, 890.75 KB

Rapport Onvoldoende gezien

De Kinderombudsman onderzoekt hoe het met de kinderen en jongeren in Nederland gaat. Helaas geeft niet iedereen een voldoende aan hun leven. De meeste kinderen die een onvoldoende geven aan hun leven, doen dat omdat het thuis niet fijn is of omdat ze ziek zijn en hulp nodig hebben. ​​​​​​​
PDF, 915.5 KB

Brief aan Staatssecretaris Blokhuis: aandachtpunten structurele problemen jeugdzorg voor kinderen in Caribisch Nederland

De Kinderombudsvrouw reageert met deze brief op de conceptversie van de “nieuwe samenwerkingsafspraken t.b.v. plaatsing jongeren uit Caribisch Nederland in de JeugdzorgPlus in Europees Nederland”. En vraagt aan Staatssecretaris Blokhuis specifiek aandacht voor deze groep jongeren en de structurele problemen in de zorg in Caribisch nederland.
PDF, 222.86 KB

Kuestionario: Kiko ta importante pa mi?

Ku e lista di pregunta aki, e Ombudsman pa mucha ta yuda bo determiná kiko ta importante pa bo. Usa e resúmen aki por ehèmpel pa un kombersashon kaminda ta tuma un desishon tokante bo. E kontestanan riba e siguiente preguntanan ta yuda bo pa konta bo relato mas kla ainda.
PDF, 107.59 KB

Rapport: Ik ben meer dan mijn problemen

De hulp bij problemen thuis moet beter afgestemd worden op de behoeften van kinderen en zich richten op alle gebieden waarop het kind hulp nodig heeft. Dat concludeert Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer op basis van de resultaten uit het onderzoek 'Ik ben meer dan mijn problemen'. 
PDF, 906.13 KB

Zorgenbrief ontbreken pleegzorgcontract

Verkennend onderzoek naar gevolgen en oorzaken van het ontbreken van pleegzorgcontracten. De zorgenbrief is gericht aan GI's, pleegzorgaanbieders, gemeenten, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Rechtsbescherming.
PDF, 225.31 KB

Rapport: Krijg jij al zakgeld?

Opvolging van het rapport 'Mag ik mijn zakgeld?' uit 2017. Analyse van de problematiek rondom het zak- en kleedgeld voor kinderen en jongeren die onder voogdij of met een ondertoezichtstelling in een instelling verblijven.

PDF, 430.52 KB

Rapportbrief: Soufian

De Kinderombudsman doet onderzoek naar een aantal klachten van Soufian en zijn advocaat. Een van de klachten is dat de hoormedewerker van de IND bij het gehoor onvoldoende rekening heeft gehouden met de mogelijkheid dat Soufian getraumatiseerd was.

PDF, 170.98 KB

Jaarverslag 2018: hulp aan kwetsbare kinderen schiet tekort

Kinderen in Nederland die het hardst hulp nodig hebben, krijgen deze hulp vaak niet of te laat. Een belangrijke verklaring is dat er vaak geen goede belangenafweging wordt gemaakt bij beslissingen die gevolgen hebben voor kinderen. Dat schrijft Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in het gezamenlijke jaarverslag van de Kinderombudsman, de Nationale ombudsman en de Veteranenombudsman.

PDF, 3.36 MB

Zorgenbrief: Jeugdhulp

Er is te weinig samenhang in de hulp aan jeugd. Zo kan het dat kwetsbare kinderen, ondanks alle inspanningen, niet de hulp krijgen die zij nodig hebben. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer maakt zich grote zorgen  roept minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op om te komen tot een overkoepelende visie die als basis moet dienen voor alle hulp aan kinderen in Nederland.

PDF, 247.87 KB

Rapportbrief: Onderwijs op Bonaire

Om te zorgen dat in de toekomst kinderen ook op Bonaire passend onderwijs kunnen volgen, beschrijft de Kinderombudsman in een rapportbrief aan de betrokken instanties wat is opgevallen ten aanzien van het onderwijssysteem op Bonaire.

PDF, 240.7 KB

Position Paper: rondetafelgesprek over de mentale versterking van Groningen

Het ontbreekt nog steeds aan een integrale visie op wat het betekent voor kinderen en jongeren om op te groeien in het aardbevingsgebied in Groningen. Dit stelt de Kinderombudsman in een position paper, die wordt besproken tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de mentale versterking van Groningen.

PDF, 302.08 KB

Rapport: Hoor je mij wel?

Kinderen en jongeren die opgroeien met een vader of moeder die problemen heeft, willen dat er sneller wordt ingegrepen als het thuis niet goed gaat. Ook willen ze dat er samen met hen gekeken wordt naar wat zij nodig hebben, zodat zij net als hun ouders hulp, informatie en ondersteuning krijgen. Dat blijkt uit het project Hoor je mij wel.

PDF, 2.42 MB

Gezamenlijke brief: Oproep aan nieuwe gemeenteraadsleden

Betrek kinderen en jongeren bij de plannen en de uitvoering van beleid in gemeenten. En zorg dat zij binnen de gemeente een vast aanspreekpunt hebben voor al hun hulpvragen. Dat schrijven Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer en tien landelijke jongerenorganisaties in een gezamenlijke brief aan de nieuwe gemeenteraadsleden in Nederland.

PDF, 197.22 KB

Jaarverslag 2017: Kinderen te lang in onzekerheid

Veel kinderen hebben te maken met grote onzekerheid in hun leven. Ook wordt het belang van kinderen nog te vaak niet meegewogen en ontbreekt het aan een integrale aanpak van de problemen waar zij mee te maken hebben. Dat schrijft Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in het eerste gezamenlijke jaarverslag van de Kinderombudsman, de Nationale ombudsman en de Veteranenombudsman, dat vandaag is aangeboden aan de Tweede Kamer.

PDF, 999.96 KB

Rapport: Alle kinderen kansrijk

Uit het rapport van de Kinderombudsman blijkt dat kinderen die opgroeien in armoede op alle vlakken in hun leven worden beperkt in hun ontwikkeling en het armoedebeleid onvoldoende aansluit bij wat deze kinderen echt nodig hebben.

PDF, 2.8 MB

Rapport: De gemeentelijke inzet voor preventie van kindermishandeling. Stand van zaken oktober 2017

Gemeenten hebben ten opzichte van 2014 steeds meer beleid op preventie van kindermishandeling. Toch zijn er nog steeds gemeenten die geen of nauwelijks preventiebeleid hebben. Ook hebben de meeste gemeenten de risicogroepen voor kindermishandeling beperkt in beeld. Er gebeurt dus meer aan preventie, maar we weten niet of het de kinderen en ouders bereikt die het nodig hebben. 

PDF, 1.15 MB

Rapport: Verkenning naar de kindvriendelijke advocatuur

De Kinderombudsman wil dat familiezaken waarbij kinderen zijn betrokken alleen mogen worden behandeld door gespecialiseerde advocaten die een kindvriendelijke werkwijze hanteren. Zo’n advocaat moet ervoor zorgen dat het kind gezien en gehoord wordt en dat ouders de belangen van hun kinderen niet uit het oog verliezen.
PDF, 2.32 MB

Rapport: De zorg waar ze recht op hebben (deelrapport 3 van 3)

Een jaar na de invoering van de jeugdwet constateert de Kinderombudsman dat de jeugdhulp nog niet op orde is. De zorgen over de deskundigheid van de wijkteams zijn niet verdwenen en ook de toegang tot de hulp en de aanbodgerichte werkwijze blijven een knelpunt. Huisartsen zijn onvoldoende geïnformeerd over het hulpaanbod, wat doorverwijzen lastig maakt. Daarnaast lijken er als gevolg van de decentralisatie extra wachtlijsten te ontstaan. Deze problemen gaan in 2016 mogelijk voor een veel grotere groep kinderen gelden.
PDF, 2.74 MB

Brief: over aanpak radicalisering

De Kinderombudsman stuurde op 4 december jl. een brief aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarin hij zijn zorgen uit over de positie van minderjarigen in de huidige aanpak van polarisatie en radicalisering.
PDF, 137.82 KB

Rapport: Ben ik in beeld?

Een onderzoek van de Kinderombudsman en Nationale ombudsman naar klachten van pleegouders over voormalig Bureau Jeugdzorg en de William Schrikker Groep over de begeleiding van het pleeggezin en reeds aanwezige pleegkinderen bij de komst van een derde pleegkind.

PDF, 1.38 MB

Kinderrechtenmonitor 2014

De Kinderrechtenmonitor laat op basis van feiten en cijfers, trends en ontwikkelingen zien hoe het met de rechten van kinderen in Nederland is gesteld. Hoewel het op hoofdlijnen goed gaat met Nederlandse kinderen, zijn er wel blijvende zorgen. De Kinderrechtenmonitor is in opdracht van de Kinderombudsman opgesteld door de Universiteit Leiden en het CBS.

PDF, 4.86 MB

Jaarverslag 2013

Ook in 2013 heeft de Kinderombudsman aandacht gevraagd voor de situatie van kinderen in Nederland. Het jaarverslag geeft u een goed overzicht van de zaken waarvoor de Kinderombudsman zich het afgelopen jaar heeft ingezet. Ook in 2014 blijven wij ons inzetten voor de rechten van het kind in Nederland.

PDF, 3.44 MB

Rapport: Baby Guusje

Rapport naar aanleiding van een individuele klacht en verschillende signalen over een hiaat in de mogelijkheden voor hulpverlening aan kinderen met ouders met een verstandelijke beperking.

PDF, 884.9 KB

Jaarverslag 2012

De Kinderombudsman heeft in 2012 op verschillende manieren aandacht gevraagd voor de situatie van kinderen in Nederland. Dit doet hij door het doen van onderzoek, het geven van advies en het behandelen van individuele klachten.

PDF, 310.91 KB

Plan van aanpak tegen pesten

De Kinderombudsman heeft samen met Staatssecretaris Dekker van onderwijs een plan opgesteld om pesten aan te pakken. Kern van het plan is dat scholen bij wet worden verplicht om op effectieve wijze pesten tegen te gaan.

PDF, 176.23 KB

Kinderrechtenmonitor 2012

De Kinderrechtenmonitor laat zien hoe het gaat met kinderen die in Nederland opgroeien. Met deze monitor wordt gemeten of en hoe kinderrechten, zoals vastgelegd in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK), in Nederland worden nageleefd.

PDF, 3.27 MB

Rapport: Wachten op je toekomst

Vreemdelingenkinderen lopen psychische schade op door de lange procedures en onzekerheid waarin ze verkeren. Dit komt niet aan de orde in de procedures rond verblijfsvergunningen. Daarom pleit de Kinderombudsman voor een individuele en onafhankelijke beoordeling van kinderen op zijn of haar welzijn, inclusief schade en worteling. 

PDF, 880.44 KB

Advies: conceptwetsvoorstel adolescentenstrafrecht

De Kinderombudsman is kritisch over de verhoging van de maximale jeugddetentie van twee naar vier jaar. Het is één van de meest ingrijpende inperkingen van de rechten van een mens om diens vrijheid te benemen. Voor een kind geldt dat nog meer dan voor volwassenen. Dit schrijft de Kinderombudsman in zijn advies over het conceptwetsvoorstel adolescentenstrafrecht van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie.

PDF, 848.62 KB